Dret Matrimonial i de Família

Dret Matrimonial i de Família

En aquesta àrea de l’especialitat del Dret Civil, presentem els següents serveis:

 • Assumptes referents a parelles de fet.
 • Divorcis.
 • Separacions matrimonials.
 • Nul·litats matrimonials civils i eclesiàstiques.
 • Modificació de Mesures de Divorci, Guarda i Custòdia de fills, etc.
 • Capitulacions Matrimonials: Règim Econòmic, Pactes per al cas de Divorci
 • Incompliments de Convenis Reguladors.
 • Aliments entre parentes.
 • Impagament de pensions.
 • Declaracions de defunció o absència
 • Declaracions de paternitat, filiació, impugnació de filiació etc.
 • Autorització per a la venda de béns de menors o incapaços, etc.
 • Incapacitacions.
 • Tuteles. Nomenament i reemissió de tutors. Inventaris de béns i rendició de comptes.
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial.