Dret Hereditari

Dret Hereditari

  • Entre d’altres, en aquesta àrea de l’especialitat del Dret Civil, presentem els següents serveis:
  • Redacció de testaments i actes d’última voluntat.
  • Nul·litat de Testaments i altres actes d’última voluntat.
  • Nul·litat de la Institució d’Hereu.
  • Nul·litat del Llegat i Reducció del Llegat.
  • Donacions per causa de mort.
  • Herències sense Testament o acte d’última voluntat.
  • Legítimes.
  • Manifestació, Acceptació d’Herència, Inventari i Partició d’Herència.
  • Acceptació d’Herència per a creditors de l’hereu.